salgsbetingelser

Almindelige Salgs- & Leveringsbetingelser for SuperEvent GROUP ApS

1. Priser
De opgivne priser er baseret på de senest noterede kurser og de i dag gældende materiale-priser, lønninger, toldsatser, fragtrater og andre omkostninger. Vi forbeholder os ret til at regulere priserne, såfremt der sker ændringer i disse forhold inden leveringstidspunktet. Priser/levering er gældende ab lager, medmindre andet er aftalt. Ud over de anførte priser beregnes moms og lignende afgifter efter gældende regler. Der tages forbehold for, at fotos og indhold på disse på hjemmesiden, kan afvige fra det faktiske produkt.

2. Leveringstid
Leveringsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor endelig ordre modtages, dog under forudsætning af at ordren er klar og utvetydig. Hvis dette ikke er tilfældet, regnes leveringsfristen fra den dag, hvor vi har modtaget de af os ønskede nødvendige oplysninger. Levering anses for sket, når varen er afgivet til besørgelse med post, jernbane, skib, vogn etc. Vi påtager os intet ansvar for leveringsforsinkelser, som følge af strejke, lockout eller anden force majeure eller af forsinket levering fra vore leverandører eller i øvrigt af forhold, som ikke kan lægges os til last.

3. Forsendelse
Forsendelse sker for købers regning og risiko. Med mindre andet er aftalt, sker forsendelsen på billigste måde, dog uden ansvar for os for eventuelle afvigelser.

4. Betalingsbetingelser
Betaling er 50% ved ordremodtagelse og 50% ved levering, med mindre anden aftale foreligger. Efter forfaldsdagen beregnes rente for hver påbegyndt måned. Alle varer forbliver SuperEvent ApS’s ejendom indtil fuld betaling er modtaget.

5. Reklamation, fejl og mangler
Reklamation må ske skriftlig senest 8 dage efter udstyrets levering. Erstatning ydes i henhold til vore leverandørers bestemmelser for varer, som på grund af materiale- og/eller fabrikationsfejl viser sig ubrugelige, forudsat de defekte dele omgående tilsendes os franko. Eventuelle følger af materiale- og fabrikationsfejl erstattes ikke. Forandringer af og indgreb i det leverede fritager os for ethvert ansvar. Vi forbeholder os retten til at afvise en reklamation, hvis udstyret ikke sendes til SuperEvent ApS i rengjort og tør tilstand. Alle omkostninger til og fra fabrik betales af kunden. Der ydes ikke reklamationsret på brugt udstyr. SuperEvent ApS’s reklamationsansvar er begrænset til at afhjælpe fejlen på udstyret på bedst mulige måde i Danmark, eller ved at sende udstyret til vores leverandør. Kunden kan ikke kræve at få reklamationsudstyr ombyttet med nyt tilsvarende udstyr. Alle afgørelser vedrørende reklamationer træffes af vores leverandører. Køber & sælger er indforstået med at respektere de afgørelser, som bliver truffet af leverandøren. Hvis oppusteligt udstyr skønnes at have været anvendt forkert, udsat for overbelastning o.s.v. er det ikke omfattet af reklamationen og vil blive afvist. SuperEvent ApS kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab.

6. Annullering og returnering
Annullering af ordrer accepteres kun i det omfang vore leverandørers samtykke kan opnås. Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale og returnering må ske franko. Et gebyr på minimum 20% vil blive debiteret til dækning af de med levering og returnering forbundne omkostninger. Ved specialdesign kan der forekomme afvigelser, som kunde må acceptere, idet al udsmykning er håndmalet. Specialordre tages under ingen omstændigheder retur.

7. Syn/godkendelse af produkter
Al oppusteligt udstyr som anvendes offentligt skal være godkendt & synet i henhold til Justitsministeriets ”Cirkulære om offentlige forlystelser”. Det er kundens eget ansvar at dette finder sted. SuperEvent ApS kan ikke drages til ansvar, hvis udstyret ikke er synet. I forbindelse med brugen af oppusteligt udstyr, kan SuperEvent ApS på ingen måde gøres ansvarlig overfor tredje mand. Kunden skal selv sørge for at have tegnet de nødvendige forsikringer i forbindelse med brugen af udstyret.

8. Værneting
Eventuelle tvister søges bilagt i mindelighed mellem parterne. Såfremt dette ikke er muligt, afgøres sagen efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting, uanset hvor køber bor eller opholder sig.

0

Din varekurv